โปรแกรมพจนานุกรมภาษาล้านนา-ไทย ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

Search Lanna :  
Search Thai :  
Search English :  


ผลิตภัณฑ์นี้สร้างสรรค์ขึ้นโดยดัดแปลงมาจากพจนานุกรมเล็กซิตรอนซึ่งพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (http://www.nectec.or.th)